Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Jeugd in Transitie

Jeugd in Transitie

Organisatie Werkgroep Wmo-jeugd

De Wmo-werkplaats Rotterdam is landelijk trekker van het thema Jeugd in transitie. De werkplaatsen van Hogeschool Arnhem Nijmegen, Fontys en Hogeschool van Amsterdam sluiten bij dit thema aan. De werkgroep wordt namens de Wmo-werkplaats Rotterdam gecoördineerd door Szabinka Dudevszky en Toby Witte van Hogeschool van Rotterdam.

Na een periode (juli-december 2013) waarin het werkproces heeft stil gelegen omdat er onduidelijkheid was vanuit het ministerie van VWS over het thema jeugd binnen de Wmo-werkplaatsen, is de werkgroep Wmo-jeugd opnieuw opgestart in januari 2014

Opdracht van de werkgroep Wmo-jeugd
De werkgroep Wmo-jeugd heeft de opdracht aanvaard om landelijk overdraagbare kennis te ontwikkelen over de vraag wat het werken vanuit de uitgangspunten van de Wmo betekent voor de sociale jeugdprofessionals. Deze brede opdracht vult de werkgroep in door het verrichten van praktijkgericht onderzoek naar het versterken van de zelfregie van jongeren.
De gezamenlijke onderzoeksvraag luidt: Hoe kunnen hogescholen (aankomende) professionals in zorg- en welzijn voorbereiden op de houding, vaardigheden en kennis die zij nodig hebben om te werken vanuit zelfregie van jongeren in samenspel met het systeem?

De werkgroepleden onderzoeken wat sociale jeugdprofessionals nodig hebben om jongeren te ondersteunen om zelfregie te nemen. Daarbij kijken we nadrukkelijk naar de kansen en dilemma’s die de professionals ervaren in de praktijk bij het vergroten van de zelfregie van jongeren. Wanneer moet een professional vanuit zijn professionele verantwoordelijkheid kiezen voor bescherming van een jongere boven de wens tot zelfregie van de jongere? Hoe gaat een professional om met conflicterende autonomie-wensen van een jongere en zijn systeem (ouders)? Hoe handelt de professional als door de zelfregie van de ene groep jongeren uitsluiting van een andere groep dreigt?

De werkgroepleden werken deze vragen uit binnen lopende onderzoeken en onderwijsactiviteiten. Elke Hogeschool betrekt daarbij de werkveldpartners (instellingen, burgers) uit de eigen omgeving. Hogeschool Rotterdam start het onderzoek met een Community of Practice. Aan deze Community, die in september j.l. van start is gegaan, nemen vierdejaars studenten van de opleidingen SPH, MWD en Pedagogiek deel. In het kader van hun afstuderen verrichten zij onderzoek naar de kansen en dilemma’s van de professional in het versterken van de zelfregie van jongeren. De Community wordt begeleid door drie afstudeerbegeleiders in samenwerking met het Kenniscentrum Talentontwikkeling. De studenten voeren hun onderzoek uit in opdracht van de Wmo-werkplaats Rotterdam. Zowel de kennis en beroepsproducten die de studenten ontwikkelen, als de Community of Practice op zich worden ontwikkeld tot overdraagbare eindproducten.

Hogeschool Amsterdam werkt vanuit Youth Spot en de Minor Jongerenwerk aan het onderzoek. Youth Spot ontsluit twee bronnen van relevante kennis: een toolkit om homoseksualiteit bespreekbaar te maken en een rapport en mogelijk methodiekbeschrijving Youth Organizing. Deze methodiek gaat in op het stimuleren en ondersteunen van het zelforganiserend vermogen van jongeren. Youth Spot zoekt daarbij naar verbinding met de Community of Practice. Hogeschool Arnhem Nijmegen is betrokken vanuit het lectoraat Werkzame factoren in de zorg voor jeugd. Vanuit Fontys Hogeschool is de associate lector in het domein Jeugd betrokken.

Eindresultaten
De concrete eindproducten zullen o.a. de vorm krijgen van trainingen of  lesmodules, die geïmplementeerd kunnen worden in de nieuwe werkwijzen van huidige of aankomende professionals. Voor de huidige professionals kunnen trainingen mogelijk plaatsvinden in het kader van de registratieplicht/scholingsplicht voor gecertificeerd jeugdzorgwerker. Een landelijke werkconferentie in najaar 2015 wordt gepland als mogelijkheid tot overdracht en uitwisseling van de kennis en instrumenten met collega wmo-werkplaatsen, Hogescholen en praktijkpartners.

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact