Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Lerend van jaar 1... op naar jaar 2!

02-07-17: Lerend van jaar 1... op naar jaar 2!

Vanaf september 2016 is veel energie gestoken in de uitvoering van de Werkplaats, het samenbrengen van beleidsmakers, docentonderzoekers en sociale professionals en in het bespreken van dilemma’s, kennisvragen en vraagstukken uit de praktijk van de deelnemende gemeenten. Dat is onder meer gedaan door middel van uiteenlopende activiteiten waaronder werkgroepbijeenkomsten, focusgroepen, onderlinge bezoeken en diverse blogs en workshops. De twee werkgroepen hebben hierin een centrale rol gespeeld.

Terugblik werkgroepen

Vanaf oktober tot en met juni hebben de twee werkgroepen in een ontwikkeltraject gewerkt aan de thema's 'Doorontwikkeling sociale wijkteams’ en ‘Samenwerking formeel en informeel’. De configuratie is een uitdaging op zich: beleidsmakers, uitvoerende sociale professionals en docentonderzoekers van ruim een dozijn verschillende instellingen vormden samen de basis voor deze twee werkgroepen. Het streven was een optimale leeromgeving te creëren - een veilige sfeer met ruimte voor eigen invulling waar er open wordt gesproken als voorwaarde om echt van en met elkaar te leren. De werkgroepen hebben geleerd van ieders eigen bronnen van kennis en gezamenlijk gezocht naar een referentiekader waar vanuit we willen werken - de verschillen van werkwijzen, ervaringen en opinies maakte het tot een leerrijk traject.

In de periode tussen oktober en juni is er veel georganiseerd en zijn steeds meer mensen aangehaakt. Alleen al aan de werkgroepbijeenkomsten hebben ongeveer 40 personen en aan de drie uitwisselingen en vier focusgroepen hebben ruim 150 unieke personen deelgenomen. Alle activiteiten vonden in de gehele regio plaats, van wijkcentra in Rotterdam tot een culturele ontmoetingsplek in Dordrecht en van een wijkgebouw in Schiedam tot een MFA in Barendrecht.

Werkgroep 1

In werkgroep 1 is o.a. door drie uitwisselingen samen op zoek gegaan naar een antwoord op de vragen ‘wat is het optimale model tussen de nulde en de tweede lijn? Hoe komen we tot een integraal dienstverleningsconcept van de nulde naar de tweede lijn? De uitwisselingen hebben visuals opgeleverd over de opgave, ruimte en grenzen van wijkteams, de kracht van preventie en collectieve oplossingen zijn en gouden tips voor samenwerking met het medisch domein. Gemeenten en organisaties kunnen hiermee verschillende thema’s binnen doorontwikkeling sociale wijkteams onderling bespreekbaar maken. Voorlopige conclusies van werkgroep 1 vind je hier.

Werkgroep 2

Werkgroep 2 heeft het samenspel tussen formeel en informeel verkent. Vragen als wat is (eigenlijk) informaliteit? en wie is er informeel in het sociaal domein? gaven de aanzet tot boeiende gesprekken en nieuwe inzichten. We zullen er een paar noemen. In de werkgroepbijeenkomsten en de focusgroepen kwam veelvuldig het verschil in positie naar voren: ben je een betaald of onbetaalde kracht? Maar binnen een positie gaat het ook om de rol die je aanneemt én de manier waarop je met elkaar omgaat. Opvallend was bijvoorbeeld dat in de focusgroepen veel professionele organisaties als hybride werden gezien - met een formele én informele kant. En omschreven veel professionals zich bovendien als zowel formeel als informeel. Naast je positie en rol gaat het dus ook om de sociale relatie, de manier waarop je met elkaar omgaat en je gedrag, houding en benadering daarin. Veelvuldig is gewezen op het belang van een schakelaar, makelaar of verbinder tussen het formele en informele. Bijvoorbeeld tussen enerzijds bewonersgroepen en ontmoetingsplekken en wijkteams en de beleidsuitvoering anderzijds. Wel moet gesteld worden dat het constant benoemen van de scheiding (formeel versus informeel) diezelfde scheiding ook construeert en in stand houdt. Alle opgehaalde verhalen, dilemma's, praktijkvoorbeelden en oplossingsrichtingen rondom dit spannende begrippenpaar formeel-informeel vormt de basis voor een publicatie die naar verwachting in het najaar gereed is.

Jaar 2

De verwachting voor Jaar 2 is dat de betrokken beleidsmakers, sociale professionals en docentonderzoekers maar op onderdelen anders gaan werken aan de huidige twee thema's van de werkplaats. Het leren van en met elkaar blijft het uitgangspunt maar kan anders georganiseerd worden dan voorheen waarbij we de nadruk meer leggen op het doen, het met elkaar proberen te verbeteren en versterken van de uitvoeringspraktijk. Naar verwachting zullen de betrokkenen in kleinere 'werkteams', samen met betrokken bewoners, dichtbij de uitvoeringspraktijk gaan werken aan concrete uitdagingen met een concreet product. Met andere woorden - behalve kennisuitwisseling en reflectie gaan we concreet leren door ter plekke te doen, te sleutelen aan praktijkvraagstukken en te streven naar het ontwikkelen van overdraagbare beroepsproducten in de breedste zin van het woord.

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact