Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Column

Column

 

Corona treft ons allemaal, maar niet in gelijke mate

Guido Walraven, lector Dynamiek van de Stad, oktober 2020

  "Hoe pakken we de onderliggende ongelijkheid aan? We zitten middenin de tweede golf van corona en dat is moeilijker dan we gehoopt en gedacht hadden. De onzekerheden die deze tijden van pandemie met zich meebrengen zijn groot en het is vaak moeilijk om daarmee om te gaan."

Lees de volledige column.


 

 

Sociaal professioneel werk in crisistijd

Toby Witte, lector Maatschappelijke Zorg, mei 2020

 "De coronacrisis heeft ons allen verrast en heeft verregaande gevolgen voor ons dagelijks leven, ook voor het functioneren als sociaal professional. Daar sta je dan, wat moet je doen?"
Lees de volledige column.


 

 

Inspiratie voor leren

Guido Walraven, lector Dynamiek van de Stad, januari 2020

"De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid gaat deze maand een nieuwe fase in: het plan dat we vorig jaar gezamenlijk hebben ontwikkeld gaan we nu uitvoeren. Na het voorbereidende werk van de werkteams kunnen we nu een vliegende start maken met onze thema's. Welke inspiratiebronnen kunnen ons daarbij zoal helpen? Dat kan heel veel zijn, van een ontmoeting of een gedicht tot een film, een lied of een boek."
Lees de volledige column.


 

 

T-shaped teams; verbindend werken in RoTTerdamse wijken

Jorinde Verheijke, Wijkteammedewerker in wijkteam het Lage Land

"De verschillende teams die in de Rotterdamse wijken werken zouden veel meer kunnen samenwerken en verbinden en zo krachtige netwerken kunnen vormen. Aanbevelingen uit het rapport van de Rotterdamse Rekenkamer kunnen concreet worden in praktijkgerichte interventies die de sociale infrastructuur sterker maken."
Lees de volledige column.


 

 

Schaadt netwerken onze relaties?

Josien Hofs, Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)

Over netwerken worden altijd bepaalde opmerkingen gemaakt: het is net werken, of: het werkt net niet. Achter deze inmiddels wat versleten grapjes gaan echter ideeën schuil die wat nadere beschouwing verdienen.
Lees de volledige column.


 

 

 

Sociaal werker mag wel wat onaangepaster zijn

Toby Witte, lector Maatschappelijke Zorg, april 2019

Waar blijft de stem van de sociaal professional als het gaat om het gemeentelijk sociaal beleid? Is die stem er eigenlijk wel of wordt deze niet gehoord door wethouders en beleidsmakers?
Lees de volledige column die eerder op Socialevraagstukken.nl verscheen.


 

Ambtenaar als 'ondeugende' sociaal werker

Toby Witte, lector Maatschappelijke Zorg, december 2018

Gemeenten zoeken naar nieuwe en andere manieren van samenwerken en samendoen met bewoners en maatschappelijke organisaties. De uitdaging voor gemeenten is door bewoners aangedragen nuttige initiatieven en alternatieven te faciliteren, te stimuleren, uit te dagen en te verleiden. Het gaat in principe om de kunst van het onmogelijke, het mogelijke te maken. Echter bij een deel van de ambtelijke apparaat ontbreekt het nog altijd aan praktijkkennis en praktijkinzichten, waardoor achter beleidstafels nogal eens normen, regels en allerlei blauwdrukken worden voorgeschreven en ontwikkeld die niet of nauwelijks aansluiten bij de leefwereld en wensen van bewoners.  

Lees de volledige column


 

 

 

Samenwerking mbo- en hbo sociaal professionals vraagt een zeker ongepastheid

Toby Witte, lector Maatschappelijke Zorg, november 2018

Hoe maken we gebruik van elkaars professionele krachten? Voor integrale samenwerking in het sociaal domein hebben we elkaar nodig. Samenwerking tussen verschillende disciplines draagt bij aan versterking van de kwaliteit van zorg. Dit betekent dat mbo en hbo opgeleide sociaal professionals elkaar kunnen en moeten aanvullen. In de praktijk blijkt dit nog niet altijd even makkelijk van de grond te komen en lijkt de mbo’er in het transformatie ‘geweld’ het onderspit te delven in waardering en inbreng.

Lees de volledige column


 

Tijd voor actie en meer aandacht voor ‘goed werk’?!

Guido Walraven, lector Dynamiek van de Stad, september 2018 

Begin september was er een demonstratie van werkers in de jeugdsector. Die ging vooral over dat er onvoldoende geld was om alle jongeren van adequate of goede ondersteuning en hulp te voorzien. De professionals kwamen op voor de jongeren én voor omstandigheden waarin zij die jongeren goed kunnen helpen en dus hun werk goed kunnen doen. Wat kunnen en willen we hiermee als werkplaats? Meer discussiëren en verder nadenken over ‘goed werk’ en wat daarvoor nodig is. Ook over de politieke context en de normatieve dimensie die daarbij horen. 

Lees de volledige column


 

Wijkteams een wondermiddel? Over beloftes, ambities en te hoge verwachtingen

Toby Witte, lector Maatschappelijke Zorg, mei 2018

Veel gemeenten hebben ervoor gekozen om de transitie en transformatie van de zorg- en welzijnssector in belangrijke mate vorm te geven door middel van sociale wijkteams. Daarmee hopen gemeentebesturen het wondermiddel in huis te hebben gehaald waarmee de kwalen waaraan het sociale domein al lange tijd zou lijden valt te genezen. De ambities zijn stevig. Echter, de verwachtingen wat het ‘wondermiddel’ allemaal vermag te kunnen zijn veel te hoog gespannen. Het zou ook wel een tandje minder mogen, wat bescheidener kunnen, want sociale wijkteams werken zich vijf slagen in de rondte en lopen tegen de grenzen van hun capaciteit aan.   

Lees de volledige column 


Van verzorgingsstaat naar verzorgingssteden?

Guido Walraven, lector Dynamiek van de Stad, februari 2018

Nu gemeenten en lokale partners drie jaar invulling geven aan de opgaven in het sociaal domein, biedt het concept van de verzorgingsstad mogelijk handvatten om de transformatie te doen slagen.
Het lijkt misschien langer geleden omdat er sindsdien zoveel is gebeurd, maar de grote decentralisatie van het sociaal domein begon slechts drie jaar geleden. Na de ‘transitie’ van de Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet volgde de ‘transformatie’. De decentralisatie heeft ruimte gegeven aan nieuwe, lokale manieren van werken. Elke gemeente ging op zoek om invulling te geven aan de nieuwe taken, rollen en opgaven. Voor een deel zien we nu in het hele land vergelijkbare invullingen, zoals de komst van sociale wijkteams; daarnaast zien we ook grote verschillen, bijvoorbeeld bij de invulling van de tegenprestatie.

Lees de volledige column


Professionaliteit van het ‘ongepaste’: Leren, doen en durven

Toby Witte, lector Maatschappelijke Zorg, november 2017

De kanteling van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving gaat gepaard met bijna nostalgisch aandoende begrippen als burgerparticipatie, meedoen, ontzorgen, zorgzaamheid, zorg dichtbij, zelfredzaamheid, samenredzaamheid, eigen kracht, gemeenschapszin. Daar kan toch niemand op tegen zijn? Maar de werkelijkheid is een stuk weerbarstiger, zoals we uit de soms kritische berichtgeving in de media kunnen opmaken en af en toe zelf ervaren.  

Lees de volledige column


Wat is goede ondersteuning en zorg?
door Guido Walraven, lector Dynamiek van de Stad, juli 2017 

De transformatie van het sociaal domein is uiteindelijk gericht op betere dienstverlening aan burgers in kwetsbare situaties. Voor sommigen is dat ‘betere’ dat er efficiënter en effectiever wordt gewerkt in termen van kosten en baten, voor anderen dat er ‘beter’ tegemoet wordt gekomen aan de behoeften van burgers. Hoe je kunt omgaan met spanningen tussen dergelijke antwoorden is een opgave voor de werkplaats sociaal domein. 


Lees de volledige column


Meer dan alleen nabijheid 

Door Toby Witte, lector Maatschappelijke Zorg, mei 2017

Het voor beleidsmakers ideële begrip ‘nabijheid’ speelt in het transitie- en transformatieproces van het sociale domein een cruciale rol. Maar het gaat om veel meer dan alleen nabijheid als kernkwaliteit van het welslagen van zorg en welzijn aan bewoners.

Lees de volledige column

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact