Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Agenda

12 december 2016

 

UITNODIGING | Rotterdams Kennisfestival
Op 12 december vindt het Rotterdams Kennisfestival plaats, een initiatief van Gemeente Rotterdam en haar kennispartners. Tijdens het Rotterdam Kennisfestival worden de diverse, bestaande (kennis)samenwerkingsvormen gevierd, wordt uitgedragen wat goed gaat, aangezet tot reflectie en innovatie en vragen en antwoorden gesteld. Dit gebeurt in diverse workshops, kennisshops, wormshops en winshops.
De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid is aanwezig met een workshop.

Voor wie?
Het festival is voor iedereen die kennis en onderzoek beter wil (laten) benutten bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid voor de stad en de Rotterdammers.

Programma en aanmelden:rotterdamkennisfestival.nl/home

 

 

22 september 2016

UITNODIGING | Startconferentie Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

De Wmo-werkplaats Rotterdam, die in de periode 2012-2016 actief was, maakt een doorstart onder de naam Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid. Op dit moment zijn al de gemeenten Dordrecht, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en de BAR-organisatie betrokken. Samen met Hogeschool Rotterdam en Hogeschool InHolland/Rotterdam gaat de werkplaats aan de slag met het thema ‘integraal werken in de wijk’. Tijdens de startconferentie presenteert de werkplaats haar programma.

Programma
10.30 uur - Opening dagvoorzitter
10.35 uur - Korte terugblik Wmo-Werkplaats Rotterdam en Implementatietraject en vooruitblik Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
11.00 uur - Panelgesprek met wethouders gemeenten BAR-organisatie, Dordrecht, Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen en directeuren Sociale opleidingen van Hogeschool Rotterdam en Domein Gezondheid, Sport en Welzijn van Hogeschool InHolland. Onderwerp: de transformatie gaat niet alleen over het verbeteren van de 'kwaliteit van zorg', maar evenzeer over 'kwaliteit van leven'.
11.35 uur - Presentatie werkprogramma
11.45 uur - Officiele opening
12.00 uur - Afsluiting met een drankje

Voor wie?
Wijkteamleden, wijkteammanagers, vrijwilligersorganisaties, docenten, beleidsmakers, gemeenteraadsleden. Iedereen die betrokken is bij, en geïnteresseerd is in het sociaal domein in de regio Zuid-Holland Zuid.

Locatie
Bibliotheektheater Openbare Bibliotheek Rotterdam
Hoogstraat 108, 3011 PV Rotterdam
(op loopafstand van NS Station Blaak en metrostation Blaak)

Aanmelden

Wilt u bij de bijeenkomst aanwezig zijn en/of meer informatie ontvangen over de Werkplaats Social Domein Zuid-Holland Zuid?

> Vul het aanmeldformulier in

 

26 mei 2016 

UITNODIGING | Werkconferentie 'Werken in wijkteams' 
Kansen en dilemma's voor de nieuwe sociaal werker 

Na anderhalf jaar ervaring met de wijkteams in Rotterdam is een beeld ontstaan van de vraagstukken die zich hierbij voordoen. Bijvoorbeeld bij de WMO-werkplaats / regionale werkplaats sociaal domein, die met een aantal van die teams leerkringen heeft opgezet. Of bij de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW, voorheen NVMW), waar regelmatig vragen binnenkomen van sociaal werkers over de verhouding tussen hun beroepsprofiel en beroepscode en gemeentelijke richtlijnen. Wat gaat goed en waar botst of schuurt het? Wat beschouw je als kinderziektes van een nieuwe werkwijze en waar maak je je zorgen over? En vanuit welk perspectief ontstaan die vragen? Wat werkt en voor wie?

Naar aanleiding van deze ervaringen en vragen organiseren het Rotterdamse regionetwerk van de BPSW en de regionale werkplaats sociaal domein Zuid-Holland Zuid samen op donderdagmiddag 26 mei van 13.30-17.00 uur een werkconferentie over de sociaal werker in het wijkteam. De conferentie richt zich vooral op sociaal werkers, betrokken gemeenteambtenaren, docenten en studenten, maar ook andere belangstellenden zijn welkom.

Noteer de datum, opgeven kan alvast bij Michelle Bax: michelle.bax@inholland.nl. Eind april wordt het definitieve programma verspreid en dan krijg je nog gelegenheid de keuze voor een workshop aan te geven.

 

1 oktober 2015

UITNODIGING | CONFERENTIE Sterker in de transformatie
Inspiratie en praktisch houvast met de producten van de Wmo-werkplaats Rotterdam

Wmo-werkplaats Rotterdam onderzocht en ontwikkelde de afgelopen drie jaar nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn om de leefsituatie van kwetsbare burgers te verbeteren. We blikken tijdens de conferentie op donderdag 1 oktober met elkaar terug op de afgelopen periode. We delen opgedane kennis en ervaring op het gebied van vier thema's:

1. Verplicht vrijwilligerswerk
2. Religieus geïnspireerde praktijken (De huiskamer van de wijk)
3. Activering sociale netwerken
4. Nieuwe publieke ruimtes

Workshops en praktijkproducten
Tijdens workshops presenteren onderzoekers en praktijkpartners de producten die zij ontwikkelden voor gemeenten, organisaties in de zorg- en welzijnssector, opleiders en andere belangstellenden. Van een digitaal dossier voor het onderwijs tot een handreiking voor bijstandsgerechtigden, de producten bieden inspiratie en praktische houvast. Eén van de sessies staat in het teken van het implementatietraject: een ondersteuningsprogramma voor wijkteam- en vraagwijzermedewerkers.

Lerende sociale professionals
We kijken tijdens de conferentie ook graag met u vooruit: Wat vraagt de transformatie die nu en de komende jaren plaatsvindt in het (brede) sociale domein van de professional en de gemeenten? Hoe gaan we verder?

Tot slot ontvangt u het begeleidende werkboek 'Lerende sociale professionals', een bundel voor het onderwijs en de praktijk.

Programma
14:00 uur - Inloop
14:20 uur - Welkomstwoord
14:30 uur - Workshopsessies producten
15:45 uur - Samen leren (reflectie en terugkoppeling)
16:15 uur - Presentatie werkboek
16:30 uur - Borrel

Sterker in de Transformatie
Donderdag 1 oktober 2015
14:00 - 17:00 uur
Posthumalaan 90, Rotterdam
(Hogeschool Inholland)

 

17 september 2015 

UITNODIGING | Werkconferentie Regionale verbreding Wmo-werkplaats Rotterdam

De Wmo-werkplaats Rotterdam zocht en ontwikkelde de afgelopen drie jaar nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn om de leefsituatie van kwetsbare burgers te verbeteren. Met subsidie vanuit het Ministerie van VWS zijn vier producten ontwikkeld voor de praktijk van het (gemeentelijk) beleid en de welzijnszorgsector.

Regionale verbreding
Op dit moment is de Wmo-werkplaats in overleg met de Ministeries VWS en BZK en de VNG over een regionale en inhoudelijke verbreding en de voorwaarden daarbij. De besluitvorming daarvan wordt naar verwachting begin 2016 afgerond. Vooruitlopend op deze besluitvorming, verkent de werkplaats de belangstelling bij andere regionaal opererende zorg-en welzijnsinstellingen en gemeenten in de regio.

Programma
Op 17 september presenteert de werkplaats vernieuwende producten op basis van beloftevolle praktijken in de Wmo. Daarnaast kijken we met regionale partijen naar het toekomstperspectief van de Wmo aan de hand van drie vragen:

1. Welke aanknopingspunten zien wij om de Wmo-werkplaats Rotterdam te verbreden naar een regionale werkplaats voor de regio Rijnmond?
2. Wat zijn voor u aantrekkelijke voorwaarden en voordelen van een partnerschap in een dergelijke regionale werkplaats?
3. Waar beginnen wij met het inhoudelijk verbreden van de Wmo werkplaats van welzijn naar zorg en jeugd?

Naast deze drie vragen vormen twee notities een leidraad. Eén notitie is van de hand van mevrouw Vonckeman en één notitie is gepubliceerd door de VNG.
Tijdens de bijeenkomst is vanzelfsprekend de mogelijkheid tot netwerken met profssionals uit zorg-en welzijnsinstellingen uit de regio Rijnmond.

Regionale verbreding Wmo-werkplaats Rotterdam
Donderdag 17 september
10:00 - 12:00 uur
Museumpark 40, Hogeschool Rotterdam
Aanmelden / Meer informatiel.p.meijers@hr.nl 

 

9 juli 2015

UITNODIGING | Huiskamers in Rotterdam

De WMO-werkplaats Rotterdam organiseert op 9 juli een bijeenkomst over huiskamers in Rotterdam. De afgelopen maanden heeft de WMO-werkplaats bijzondere ontmoetingsplekken in de stad onderzocht. Op basis van deze bevindingen is een notitie geschreven. Deze bijeenkomst biedt de ruimte om met de geformuleerde waarden en dilemma’s aan de slag te gaan.

Programma
De bijeenkomst zal starten met een korte toelichting op de notitie door de onderzoekers Fred Sepp en David ter Avest. Vervolgens wordt er ruimte geboden voor het perspectief van de aanwezige ontmoetingsplekken op de ontwikkelingen in het welzijnsbeleid. Aansluitend zal in een eerste ronde de geformuleerde waarden en dilemma’s worden verkent en verdiept. Na de pauze volgt de tweede ronde en een afsluitend plenair gesprek.

De nieuwe welzijnsnota van de gemeente Rotterdam is hier te vinden: en een overzicht van de reeds voorgestelde Huizen van de Wijk vindt u hier.

Tijd en plaats
De bijeenkomst zal op 9 juli worden gehouden van 15.00 tot 17.00 uur. Vanaf 14.30 staat de deur open. De locatie is de Hogeschool Inholland Rotterdam op de Posthumalaan 90.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via: michelle.bax@inholland.nl. Bent u van plan met meer mensen te komen, vermeldt de grootte van het gezelschap er dan even bij. Inhoudelijke vragen graag naar david.avest@inholland.nl.

 

16 april 2015

Uitnodiging discussiebijeenkomst - Religieus geïnspireerde praktijken

De WMO-werkplaats Rotterdam organiseert op donderdag 16 april een bijeenkomst over het onderzoek dat David ter Avest en Peter van Voorst deden naar aard, doel, werking en betekenis van religieus geïnspireerde praktijken, in hun relatie tot de huidige ontwikkeling van het sociale domein en de bijbehorende professies. Het voorliggende praktijkvoorbeeld in het rapport waar in deze bijeenkomst over wordt gesproken is de stichting House of Hope in Rotterdam Zuid.

Programma
De bijeenkomst zal starten met een korte toelichting op het onderzoeksrapport door David ter Avest. Maarten Davelaar geeft vervolgens een toelichting op zijn onderzoek naar religieus geïnspireerde initiatieven in Rotterdam in het kader van het Europese onderzoeksproject FACIT.
Daarna zullen achtereenvolgens drie koppels van sprekers kort (± 5 min.) iets zeggen over hun perspectief op religieus geïnspireerde praktijken in het sociale domein en de bijbehorende professies. De drie koppels worden gevormd uit (1) twee sprekers uit de groep bezoekers/vrijwilligers betrokken bij House of Hope, (2) twee sprekers uit de sfeer van bestuur en beleid en (3) twee professionals. Er zal in dit deel van het programma ruimte worden gegeven voor korte reacties uit het publiek.
Na een pauze die benut kan worden om met elkaar van gedachten te wisselen en vragen te formuleren over het zojuist gehoorde, volgt een gezamenlijk gesprek van de aanwezigen, ‘gestroomlijnd’ door een gespreksleider. Daarin kan worden voortgebouwd op de korte reacties die eerder naar voren kwamen. De sprekers uit het begin van het programma zullen daarbij als forum aanwezig zijn.

Tijd en plaats
De bijeenkomst zal op 16 april worden gehouden van: 15.00 tot 17.00 uur. De locatie is House of Hope - locatie Tarwewijk, Bas Jungeriusstraat 254b te Rotterdam.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via het e-mailadres: f.post@hr.nl. Bent u van plan met meer mensen te komen, vermeldt de grootte van het gezelschap er dan even bij.

 

 

 

27 januari 2015

Uitnodiging voor discussiebijeenkomst - Nieuwe rublieke ruimtes

De WMO-werkplaats Rotterdam organiseert op dinsdag 27 januari een bijeenkomst over het onderzoek dat Els de Jong, Anne Kooiman en Jurriaan Omlo deden naar de functies van ‘nieuwe publieke ruimtes’ en de rol van de ‘nieuwe sociale professional’ daarin. Het voorliggende praktijkvoorbeeld in het deelrapport waar in deze bijeenkomst over wordt gesproken is de Buurtwinkel van Actiegroep het Oude Westen. 

Programma
De bijeenkomst zal starten met een korte samenvatting en uitleg van de inhoud van het onderzoek door Els de Jong en Anne Kooiman.
Daarna zullen achtereenvolgens drie koppels van sprekers kort (± 5 min.) iets zeggen over hun perspectief op nieuwe publieke ruimtes en de buurtwinkel. De drie koppels worden gevormd uit (1) twee sprekers uit de sfeer van bestuur en beleid, (2) twee sprekers afkomstig uit de groep bewoners die van de buurtwinkel gebruik maken en (3) twee sprekers die wijkprofessional zijn. Er zal in dit deel van het programma tussen de verhalen van de sprekerskoppels ruimte worden gegeven voor korte reacties uit het publiek.
Na een pauze, die benut kan worden om met elkaar van gedachten te wisselen en vragen te formuleren over het zojuist gehoorde, volgt een gezamenlijk gesprek van de aanwezigen onder leiding van een voorzitter. Daarbij kan eventueel worden voortgebouwd op de korte reacties die eerder naar voren kwamen. De sprekers uit het begin van het programma zullen daarbij als forum aanwezig zijn. 

Tijd en plaats
De bijeenkomst zal op dinsdag 27 januari worden gehouden van 15.00 tot 17.00 uur.
De locatie is de Grote Zaal van de buurtwinkel van Actiegroep het Oude Westen, Gaffelstraat 1-3, 3014 RA Rotterdam.

Opgeven bij    
U kunt zich voor het bijwonen van de bijeenkomst in schrijven op e-mailadres: f.post@hr.nl. Bent u van plan met meer mensen te komen, vermeldt de grootte van het gezelschap er dan even bij,

 

 

 

17 februari 2015

Uitnodiging voor bijeenkomst over onderzoek en onderwijs in en over sociaal werk

Op dinsdag 17 februari zal een workshop worden gehouden over de aard, de ethiek en de plaats van onderzoek in sociaal werk en de opleidingen daartoe. Het zal daarbij ook nadrukkelijk gaan om de relatie tussen werk, opleiding en onderzoek.
Deze workshop is bestemd voor docenten van cluster Social Work van Hogeschool Inholland en van het ISO van Hogeschool Rotterdam.
Ook nodigen we onze collega’s van cluster Social Work en ISO uit om studenten die bezig zijn met en/of  geïnteresseerd zijn in onderzoek dat raakvlakken heeft met het onderwerp van de workshop te stimuleren om aanwezig te zijn.

Programma
- Inleiding Harry Kunneman
- Plenair gesprek
- In tweetallen reflecteren over en beantwoorden van een specifieke vraag
- Plenaire terugkoppeling
- Afsluiting

Tijd en plaats
De workshop zal op dinsdag 17 februari worden gehouden van 14.30 tot 17.00 uur.
De locatie is de Symposiumzaal van de locatie museumpark van Hogeschool Rotterdam.
Lokaalnummer: MP.H01.093

Opgeven bij 
Je kunt jezelf of studenten voor de workshop inschrijven bij Michelle Bax michelle.bax@inholland.nl

 

 

 

 

26 februari 2015

Uitnodiging voor discussiebijeenkomst - Activering sociale netwerken

Het Wmo-beleid van de gemeente Rotterdam zet in op sociale activering. Mensen met een goed sociaal netwerk zijn immers in staat om zonder professionele hulp hun problemen op te lossen. Daarmee beantwoordt sociale activering aan de doelstellingen van de Wmo. Bovendien houden mensen met een sterk sociaal netwerk de regie beter in eigen hand. De vraag is of sociale activering altijd realistisch is en hoever je kunt gaan in het activeren van sociale netwerken. Tijdens deze bijeenkomst wordt gediscussieerd over de vraag onder welke voorwaarden het activeren van sociale netwerken realistisch is? Hebben professionals daarbij behoefte aan extra handvatten om netwerken te kunnen activeren? Zouden professionals willen meten in hoeverre netwerkactivering gelukt is? Welke benadering is geschikt voor sociale activering? Welke betekenis wordt gegeven aan termen als zelfredzaamheid en empowerment?

In het kader van de WMO-werkplaats Rotterdam onderzocht Marion Matthijsen de activering van sociale netwerken. Zij richtte zich op de outreachende aanpak van Maatschappelijke Dienstverlening Alexander. Na een korte inleiding op de resultaten van haar onderzoek en de vragen die deze oproepen zal onder leiding van Richard de Brabander gesproken worden met Diane KuikWijkcoach Pendrecht – Heijplaat, Johanneke Kamp medewerker maatschappelijke dienstverlening, Nelly Labrie, manager maatschappelijk werk en Bart Starreveldkerkelijk werker Prins Alexander.

Dag en tijd:         Donderdag 26 februari van 15.00 – 17.00
Plaats:                Open Hof, Hesseplaats 441, Rotterdam
Opgeven bij:       Michelle Bax michelle.bax@inholland.nl

 >>> Ouder

 

16 december 2014

WMO atelier “kansen en krachten in Kralingen-Crooswijk”
Op dinsdag 16 december organiseert Buurtwerk een WMO atelier met het thema “burgerkracht in Kralingen-Crooswijk”. Buurtwerk gelooft in de kansen in een wijk en de eigen kracht van haar bewoners, samen kunnen wij het doen.
Programma:

09:30-09:45        inloop met koffie/thee
09:45-10:30        inleiding Joop Hofman (eigenaar                           Rode Wouw, participatiehuis)
10:30-12:00        actief de wijk in en in  groepjes oefenen met  netwerkmapping, storytelling en en verzamelen “gifts”
12:00-12:45        terugkoppeling resultaten met koffie/thee
12:45-13:15        lunch

Locatie: Huys te Krooswijck, paradijsplein 1

stichting buurtwerk kralingen-crooswijk
postbus 85140
3009 ma rotterdam
www.buurtwerk.nl 

 

2 en 9 december 2014

Workshop onderzoek
In het kader van de Wmo-werkplaats en de Wmo implementatie organiseren we workshop over onderzoek. Deze workshops zijn bestemd voor docenten van cluster Social Work van Hogeschool Inholland en van het Instituut voor Sociale Opleidingen van Hogeschool Rotterdam die participeren in de Wmo-werkplaats of het implementatie traject en/of die afstudeeronderzoek begeleiden.
De workshops worden gegeven door onderzoekers die ervaring hebben met een specifieke methode van onderzoek. De workshop bieden een inleiding op die specifieke methoden: wat zijn de uitgangspunten, welke instrumenten worden gehanteerd en onderzoekdilemma’s. 

Plaats:                   Hogeschool Rotterdam, Locatie Musempark, Rotterdam 
Tijd:                       17.00-19.00
Opgeven via:        michelle.bax@inholland.nl

 Discoursanalyse
 dinsdag 2 december 2014

Verzorgd door Richard de Brabander, Lectoraat Dynamiek van de stad en docent filosofie cluster Social  Work Hogeschool Inholland. Auteur van Wie wil er nou niet zelfredzaam zijn. De mythe van zelfredzaamheid.

Discoursanalyse doet onderzoek naar de   manier waarop opinies, praktijken en werkelijkheden discursief, in de taal,  geconstrueerd worden en een hegemonie verwerven. Discours staat niet gelijk met discussie, evenmin met ideologie. Een discours maakt ons spreken mogelijk en beperkt het tegelijkertijd. Zodra een bepaalde discours  dominant wordt   worden bepaalde betekenissen als niet ter zake of niet van deze tijd afgedaan. Discoursanalyse onderzoekt kritisch hoe een discours dominant wordt. Het vraagstuk van macht is daarom met discoursanalyse verweven.

  •   Wat zijn de basispremissen van discourstheorie;
  •   Hoe bakenen we een discours af
  •   Verschillende niveaus van discoursanalyse
  •   Instrumenten van discoursanalyse   (voorbeelden)

Bekijk hier de presentatie van de bijeenkomst.

 

Etnografisch onderzoek
dinsdag 9  december

Verzorgd door Femke Kaulingfreks, onderzoeker Haagse Hogeschool, Lectoraat Burgerschap en Diversiteit. Femke   doet onderzoek op het snijvlak van politieke filosofie en etnografie. Momenteel doet ze onderzoek in de Haagse Schilderswijk naar het vertrouwen van jongeren in de politie en de sociale dienst.

Etnografische methoden worden vooral binnen de sociale wetenschappen gebruikt om het   gedrag, de cultuur en de sociale interacties van mensen te bestuderen. De   etnograaf probeert via interviews en observaties zo dicht mogelijk op de huid   te kruipen van zijn of haar onderzoeksgroep. De onderzoeker neemt vaak deel   aan hetgeen hij of zij onderzoekt. Etnografische methoden zijn dan ook vooral   geschikt voor het verzamelen van gedetailleerde informatie over een   specifieke groep mensen of een specifieke sociale praktijk. Etnografie   onderscheidt zich van grootschalig survey onderzoek, waarmee meer algemene,   generaliseerbare informatie wordt verzameld. In deze workshop maken we kennis   met de beginselen van etnografisch onderzoek. We bespreken hoe je een   etnografisch onderzoek kunt opzetten, kijken naar interviewen en observeren  als methoden voor data verzameling en bespreken de rol van de onderzoeker  in etnografisch onderzoek.

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact