Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Agenda

24 juni 2021

Kenniscafé | Het geheim van een goed klantgesprek over schulden

Wederzijds vertrouwen en écht contact is uiterst belangrijk bij een gesprek over een financiële hulpvraag.

Maar wat is nou contact en wat bepaalt dat vertrouwen? En wat draagt het bij als je als professional naadloos kunt wisselen van rol in het gesprek?
Op welk moment ligt de focus op de inhoud en wat er nu moet worden geregeld en wanneer ligt de focus op de mens? En hoe belangrijk is het voor de oplossing en de klant om tijd te maken voor een gesprek van mens tot mens?

Je hoort het, proeft het en maakt het mee in het volgende Kenniscafé georganiseerd door het werkteam Armoede en Schulden.​

Tijdens dit kenniscafé:

 • Delen we leerpunten die we als werkteam opgehaald hebben in de afgelopen maanden
 • Halen we in twee workshops gezamenlijk de geheimen van een goed gesprek op vanuit het perspectief van stress sensitieve dienstverlening en vanuit financieel-juridische expertise
 • Kun je je eigen inbreng meegeven aan het werkteam en de inbreng van collega’s uit de regio benutten
 • Leveren Adel Albaghdadi, Afke Theunissen, Daphne Hebing, Elizabeth van Twist, Jermaa Zerhane, Marian van den Berg, Marjorie Malbons, Peter Hoornweg, Raphael Dollart en Ron Janssen een actieve bijdrag

Bij aanmelding kun je kiezen aan welke workshop je wilt deelnemen. Je ontvangt begin volgende week de bevestiging met link naar het Kenniscafé en jouw workshop naar keuze.

Aanmelden kan via deze link 

 

31 april 2021

Kenniscafé | Breed kijken om maatwerk te kunnen leveren?

Wanneer vormt een maatwerkvoorziening de beste ondersteuning voor een probleem van een bewoner; wanneer werpt het juist een hindernis op ten opzichte van een ander probleem?

Met elkaar willen we toewerken naar een gezonde samenleving, waarin iedereen een plek heeft. Naast een toenemende aandacht voor gezondheidsbeleid en een preventieve aanpak, speelt ook de Wmo hierin een belangrijke rol. Juist omdat de individuele ondersteuningsbehoefte centraal is komen te staan met de komst van de decentralisaties in het sociaal domein. Vanuit de Wmo wordt hulp en ondersteuning geboden om ervoor te zorgen dat een bewoner zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Hiervoor wordt bijvoorbeeld een maatwerkvoorziening toegekend door een Wmo-consulent of -adviseur. Naast specifieke voorwaarden en beleidsregels, per gemeente verschillend, geniet de consulent of adviseur enige handelingsvrijheid en beslisruimte. Dit maakt dat zij een belangrijke schakel zijn in de bijdrage vanuit de Wmo aan een gezonde samenleving.

Onlangs heeft het werkteam Gezond-sociaal van de Werkplaats, samen met studenten van de minor ‘Gezond meedoen door Sport en Bewegen’ van Hogeschool Rotterdam, een verkennend onderzoek gedaan naar de anti-revaliderende werking van de scootmobiel. Een individuele maatwerkvoorziening en mobiliteitshulpmiddel. Maar vormt een scootmobiel wel de beste keuze voor een bewoner of werpt het juist een hindernis op ten opzichte van een (ander) probleem? Een bewoner doet bijvoorbeeld een aanvraag voor een scootmobiel omdat hij of zij vanwege knieproblemen beperkt wordt in zijn of haar mobiliteit. Is deze bewoner dan gebaat bij een scootmobiel, of juist meer bij behandeling van een fysiotherapeut of met voorlichting over een gezondere leefstijl?

Tijdens dit kenniscafé gaan we vanuit verschillende perspectieven op zoek naar mogelijkheden en concrete handvatten binnen de Wmo voor het vinden van de beste maatwerkvoorziening voor de bewoner. Welke samenwerkingsmogelijkheden zijn er, met andere disciplines, bewoners en hun netwerk? Wat is er nodig om te komen tot een juiste beslissing? En hoe kunnen de handelingsvrijheid en beslisruimte ingevuld worden binnen de gestelde voorwaarden en beleidsregels? Aan de hand van deze en meer vragen gaan we met elkaar in gesprek.

Aanmelden kan via deze link 

 

12 april 2021

Kenniscafé | Wat leren we van de decentralisatie van het sociaal domein en pogingen tot integraal werken?

In het kenniscafé van maandagmiddag 12 april gaan lector Guido Walraven (Hogeschool Inholland) en Toby Witte (Hogeschool Rotterdam) in gesprek met Tim ’s Jongers (Raad voor Volksgezondheid & Samenleving) en Mariska Kromhout (Sociaal Cultureel Planbureau) over decentralisatie van het sociaal domein.

De verwachtingen en ambities bij de decentralisatie van het sociaal domein van het rijk naar gemeenten waren in 2014/2015 hoog gespannen. De veronderstelling was dat gemeenten beter in staat zouden zijn om enerzijds in te spelen op de ondersteuningsbehoeften van burgers en anderzijds om samenwerking tussen professionals te bevorderen. En dat ze dat tegen substantieel lagere kosten konden doen dan het rijk.

Evaluaties in de afgelopen vijf jaar laten zien dat het proces van transitie en transformatie van het sociaal domein veel moeizamer is verlopen dan verwacht; en als je naar de effecten kijkt, dan is de vraag of burgers nu per saldo beter geholpen worden dan voor de invoering van de decentralisatie in 2015. Hoe komt dit en wat kunnen we als sociaal professionals en beleidsmakers daarvan leren? Wat zegt dit ons over veronderstellingen en de uitvoering van het beleid? Welke rol speelt het beschikbare budget? Hoe belangrijk is de kwaliteit en inbreng van de uitvoerende professionals en hun organisaties? Welke benaderingen bieden bij deze complexe en taaie vraagstukken perspectief en hoe werken we toe naar een meer veerkrachtige samenleving?

Aanmelden kan via deze link 

18 februari 2021

Kenniscafé | Armoede en schulden

Passende ondersteuning bij schuldhulpverlening vraagt een duidelijke toegang. Wat vind jij?

Krijgt de professional met brede financiële en juridische expertise wel genoeg ruimte om die expertise daadwerkelijk in te zetten? Is de samenwerking met de sociaal professional wel op het juiste moment en efficiënt?
 
In dit kenniscafé laat het Rotterdams Wijktheater ons ervaren hoe het is om iemand te zijn met schuldenproblematiek, vertelt MEE+Vivenz en een consulente uit Dordrecht van de sociale dienst over het effect van een open ontmoetingsruimte op de toegankelijkheid naar schuldhulpverlening. We delen inzichten vanuit het onderzoeksperspectief hierover waarna Jorien van Dam en Freek de Jong van Bureau Frontline ons mee concrete verhalen vertellen uit de praktijk.

Denk jij ook dat betere ondersteuning zit in veranderingen in ruimte en kaders? Of vind je dat juist helemaal niet? Deel je ervaringen en kennis en draag een steentje bij aan het experiment van het werkteam Armoede en Schulden om verloketting aan te pakken.

Aanmelden is niet meer mogelijk

 

21 januari 2021

Kenniscafé | Multiproblematiek

Iedereen is anders en dat verdient maatwerk! Maak kennis met de Doorbraakmethode
Al jaren wordt door en met wijkteams gewerkt aan (meer) integrale samenwerking tussen ketenpartners, maar we zijn er nog niet. Gezinnen kunnen eerder, beter en effectiever ondersteund worden als maatwerk geleverd wordt waarbij, vanuit verschillende perspectieven, professionals integraal en duurzaam samenwerken. Van en met elkaar leren wordt hierbij als middel ingezet om de praktijk te veranderen.
 
De Doorbraakmethode biedt sociaal professionals de mogelijkheid om dat gewenste maatwerk te leveren voor hun cliënten. Op welke wijze kan de Doorbraakmethode bijdragen aan integrale samenwerking? En welke kennis en vaardigheden biedt de Doorbraakmethode?
 
In dit kenniscafé wordt op een interactieve manier de Doorbraakmethode door het Instituut van Publieke Waarden uitgelegd. En kijken we vanuit verschillende perspectieven wat we kunnen leren van deze methode.

Aanmelden is niet meer mogelijk

 

29 oktober 2020 

Webinar | Opgroeien in Armoede

Op Rotterdam-Zuid wordt hard gewerkt voor en met gezinnen die in armoede leven.
En dat is noodzakelijk, want een op de vijf Rotterdamse kinderen ‘ op Zuid’ groeit op in armoede.

Deze digitale bijeenkomst 'Opgroeien in Armoede' heeft een interessant programma met onder andere de lector
van het programma 'Samenwerken met ouders' Mariëtte Lusse en Marjorie Malbons van MAIT
(Stichting MAIT wil naar een armoede- en schuldenvrij bestaan voor bewoners van Rotterdam).
 
Opzet van deze webinar is om elkaar te informeren over tijdig signaleren van armoedeproblemen in een groep,
hoe gebruik je een passende communicatie bij gevoel van schaarste en hoe vind je hierover de juiste samenwerking
in het jeugd (wijk) netwerk. Interessant voor alle organisaties die met ouders en kinderen werken; van sportclub tot onderwijs,
van wijkteam tot kinderopvang want iedereen heeft professioneel of prive te maken met de gevolgen en uitsluiting van armoede.

Aanmelden kan tot 16 oktober via deze link

Praktische informatie

Datum:  29 oktober 2020
Tijd:  15:30 uur - 17:00 uur
Locatie:  Via MS Teams. Na aanmelding ontvang je in de week van 29 oktober een outlook uitnodiging met Teams Link

 

 

2 april 2020 - UITGESTELD
Kick-off Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid


In 2020 start de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid met een nieuw programma voor de periode 2020-2022. We gaan gezamenlijk met onderstaande drie vraagstukken aan het werk om daarmee de regionale kennisinfrastructuur te versterken en nieuwe inzichten op te doen:

 1. Verbinding tussen gezondheid en sociaal domein
 2. Armoede en schulden
 3. Vernieuwing van integrale aanpak bij multi-problematiek

Tijdens de Kick-off maken we bekend welke partijen zich hebben aangesloten bij de Werkplaats. We presenteren vraagstukken en ideeën voor experimenten in de praktijk. We horen graag hoe jij daar tegenaan kijkt. Houdt een van deze thema's jou ook bezig? Heb jij voor ons een andere invalshoek of een suggestie hoe we de leeromgeving het best kunnen aanpakken?

Terugblik
De afgelopen vier jaar hebben we in de Werkplaats met elkaar gezocht naar antwoorden op maatschappelijke vragen die speelden in onze regio. We creëerden daarvoor actieve leeromgevingen waar sociaal professionals, beleidsambtenaren, hogeschooldocenten, studenten en bewoners elkaar ontmoetten en elkaars kennis en kunde deelden. Door deze werkwijze zijn inzichten verkregen waardoor huidige én aankomende professionals andere perspectieven hebben gekregen om hun werk te vernieuwen en de onderlinge samenwerking in het sociaal domein te versterken.

Ben je op zoek naar inspiratie uit de regio en ben je nieuwsgierig naar wat we afgelopen jaren hebben bereikt als Werkplaats Sociaal Domein? Dan zien we je graag op donderdagmiddag 2 april 2020.

Praktische informatie

Datum:   donderdag 2 april 2020
Tijd: 14.00 uur tot 16.30 uur (inloop vanaf 13.30 uur) 
Locatie: Auditorium, Hogeschool Inholland
Adres: Posthumalaan 90, 3072 AG Rotterdam - Routebeschrijving

 
Aanmelden

 

12 december 2019
Kenniscafé Intergenerationele overdracht


Hoe kunnen we als sociaal professionals intergenerationele problemen nog beter signaleren? Het belang van het (h)erkennen van intergenerationele overdracht is groot bij zogenaamde heraanmelders. De bewustwording hiervan kan de start voor gedragsverandering zijn. Op welke effectieve wijze kun je met een gezin in gesprek gaan over dit soort zaken? Hoe kun je als professional zien wat een overlevingsstrategie is geworden en hoe ouders positieve vaardigheden aan hun kinderen doorgeven?
De Werkplaats heeft het afgelopen jaar bij enkele wijkteams in Rotterdam naar boven gehaald hoe zij kennis over intergenerationele overdracht gebruiken en welke voordelen dit in het hulptraject kan bieden.

In dit Kenniscafé delen we ervaringen, kennis, goede voorbeelden en resultaten uit praktijkonderzoek van o.a. Prins Alexander. Samen met wijkteammedewerkers van het wijkteam het Lage Land en docent-onderzoeker Erfan Pourmohammadi wisselen we op interactieve wijze interventies uit om tot een (prototype) ‘signaleringssysteem’ voor intergenerationele overdracht te komen. Met elkaar weten we tenslotte al heel veel. Zo kan alertheid op intergenerationele overdracht een bewust onderdeel van het professioneel handelen worden.

Praktische informatie: 

Datum:   donderdag 12 december 2019
Tijd: 15.00 uur tot 17.00 uur (inloop vanaf 14.45 uur) 
Locatie: Hogeschool Rotterdam - Symposiumzaal
Adres: Museumpark 40, 3015 CX Rotterdam - Routebeschrijving


Aanmelden en uitnodiging

9 december 2019

Inspiratiesessie  Waarde gedreven werken in een bureaucratische omgeving

Hoe kunnen organisaties de eigen waarden centraal stellen en vasthouden binnen de structuren die verschillende gemeenten vanuit hun (nieuwe) verantwoordelijkheid hebben opgelegd? Het Centrum voor Dienstverlening (CVD) zocht naar een manier om de methodiek Krachtwerk ruimte te geven binnen de registratie- en verantwoordingstructuur van de gemeente. Op innovatieve wijze is men erin geslaagd om krachtgericht te blijven werken, de werkdruk te verlagen én vanuit eigen waarden binnen de resultaatgerichte structuur van de gemeente Rotterdam te kunnen werken.
Op 9 december vertellen Inge Boogaard (trainer Krachtwerk010), Mo (ervaringsdeskundige), Astrid Kraan (staf/management CVD) en Liselore van Ooijen (beleidsadviseur Wmo Rotterdam) vanuit hun eigen expertise en ervaring hun verhaal.
Vervolgens gebruiken we de tijd interactief om vanuit de verschillende aanwezige perspectieven (cliënten, zorg en beleid professionals, docenten en studenten) meer te weten te komen hoe een ieder met deze uitdaging in zijn of haar eigen praktijk omgaat. Zo kunnen we elkaar inspireren met goede praktijken en elkaar helpen om verder te komen.
Afrondend bespreken we met Pascal Collard, werkzaam als onderzoeker bij de onderzoeksafdeling van de gemeente Rotterdam (OBI) hoe de input meegenomen kan worden in een onderzoek naar waardevolle zorg in Rotterdam. 

Praktische informatie
Datum: Maandag 9 december 2019
Tijd: 15:00 -117:00 uur (inloop vanaf 14:45 uur)
Locatie: Symposiumzaal, Hogeschool Rotterdam
Adres: Museumpark 40, 3015 CX Rotterdam - Routebeschrijving 

Aanmelden en uitnodiging

 

28 november 2019
Kenniscafé Verbondenheid en veerkracht


Niemand hoeft alleen of eenzaam te blijven. Samen maken we de stad. Samen maken we het verschil in een wijk en in een straat. Er zijn veel betrokken mensen die werken aan verbondenheid en veerkracht in de regio.
Het werkteam Verbondenheid en Veerkracht deelt op 28 november wat zij de afgelopen anderhalf jaar onder de vlag van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid geleerd heeft over het samenwerken aan een wicked problem: het aanpakken van eenzaamheid. Of liever gezegd samenwerking aan verbondenheid en veerkracht om zo de aandacht te geven aan datgene wat we willen dat er groeit.

We nodigen je graag uit voor deze bijeenkomst. Je kunt er tijdens creatieve, inspirerende en prikkelende workshops zelf ervaren wat 'verbondenheid' voor jou kan betekenen als persoon of in je (vrijwilligers)werk.
Laat je tijdens het kenniscafé inspireren tot (nieuwe) acties die het verschil gaan maken en die de stad een beetje mooier, toegankelijker en meer betrokken maakt. 

Het werkteam Verbondenheid en Veerkracht bestaat uit professionals in het sociaal domein, toekomstige professionals (studenten Hogeschool), medewerkers gemeenten en sociale/culturele organisaties en bewoners/cliënten.

Praktische informatie: 

Datum  donderdag 28 november 2019
Tijd 15.30 uur tot 17.30 uur (inloop vanaf 15.15 uur) 
Locatie De Vijf Molens
Adres Nieuwe Damlaan 818 Schiedam - Routebeschrijving


Uitnodiging en aanmelding

 

25 november 2019
Jaarsymposium Werkplaatsen Sociaal Domein

De waarde van werken in het sociaal domein - Koorddansen tussen agenderen en samenwerken 

Professionals in het sociaal domein opereren in een spanningsveld. Ze moeten verbinden en samen met andere professionals werken, én tegelijkertijd wordt van hen politieke sensitiviteit verwacht. Dat is vaak koorddansen: in samenwerking je eigen identiteit behouden én van daaruit agenderen. Alle reden om deze spanning tegen het licht te houden op dit jaarsymposium van de Werkplaatsen Sociaal Domein. 

Praktische informatie:
Datum: 25 november 2019
Tijd: 9:30-17:00 uur
Locatie: nader te bepalen, waarschijnlijk Utrecht 
Ticket: 60 euro voor middagdeel, 80 euro voor ochtend én middagdeel 

Meer informatie en aanmelden kan via de website van Werkplaatsen Sociaal Domein

31 oktober 2019
Kenniscafé Leren van verschillen

Bespreek jij regelmatig met collega's waar je energie van krijgt in je werk of juist waar je tegenaan loopt? Kun je met een prangende vraag ook terecht bij netwerkpartners? We leren iedere dag hoe we het beste om kunnen gaan met situaties in ons werk. Interactie met anderen heeft daar invloed op. Hoe werkt dat leren van elkaar nu precies?

Ben jij benieuwd naar hoe professioneel leren (leren van elkaar) jou als professional kan helpen? Of hoe teamleden meer van elkaar kunnen leren en hoe wijkteams en beleidsafdelingen in het sociaal domein elkaar onderling beter kunnen benutten? Dan mag je dit Kenniscafé over leren van verschillen niet missen.

Samen met Wilma Jansen (gemeente Rotterdam), Alissa van Zijl (Erasmus Universiteit) en Elizabeth van Twist (Werkplaats Sociaal Domein) maak je eigen kennis en ervaring zichtbaar voor anderen. We delen inzichten uit recent onderzoek over leren tussen en van verschillende professionals in een team en gaan in gesprek over inzet van specialistische jeugdhulp in wijkteams.

Het Kenniscafe is opgenomen in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Praktische informatie:

Datum   donderdag 31 oktober 2019
Tijd  15.00 uur tot 17.00 uur. (inloop vanaf 14.45 uur) 
Locatie  Atrium, Hogeschool Rotterdam
Adres  Museumpark 40, 3015 CX Rotterdam


Uitnodiging en aanmelden

10 oktober 2019
Kenniscafe Ontmoeting in de wijk

Hoe kunnen we onmoeting en innovatie versterken op lokaal niveau? De afgelopen twee jaren hebben bewoners, ondernemers en professionals uit beleid, praktijk, veiligheid en onderwijs gewerkt aan de toekomst van de Rotterdamse buurt Coolhaveneiland onder begeleiding van het werkteam Innovatie & Ontmoeting. Volgens de stappen ‘delen, duiden en doen’ hebben de betrokkenen uit de wijk met elkaar geleerd (community learning) en zijn gezamenlijke doelstellingen gerealiseerd.  

Tijdens het kenniscafé 'Ontmoeting in de wijk' gaan we met elkaar in gesprek over de verschillende ervaringen die we hebben opgedaan. De werkwijze en leeropbrengsten uit Coolhaveneiland vormen de opmaat voor dit gesprek. Hoe zijn we te werk gegaan? Wat heeft gewerkt en wat ging moeizaam? Op welke manier zijn leerpunten in je eigen praktijk en wijk te gebruiken als je een duurzame community wilt opstarten?

Sprekers
Najat Kaabouni (Hogeschool Rotterdam) presenteert het proces en de opbrengsten.
Willem Beekhuizen (Beekhuizen Bindt) begeleidt ons in de navolgende ontmoeting met elkaar.

Uitnodiging en aanmelden

Praktische informatie: 

 

Datum  donderdag 10 oktober 2019
Tijd 16.00 uur tot 18.00 uur (inloop vanaf 15.45 uur) 
Locatie Atrium in de Laagbouw van Hogeschool Rotterdam - MP.L.00.502
Adres Museumpark 40, Rotterdam - Routebeschrijving

 

 

 

2 juli 2019

Kenniscafé | De toegevoegde waarde van mbo-professionals en samenwerking in wijkteams
 

Veel wijkteams werken alleen met hbo opgeleide professionals. Deze samenstelling staat echter steeds vaker ter discussie. Ondersteuningsvragen van inwoners vragen soms een andere, meer praktische insteek. Daarnaast kunnen financiële overwegingen een rol spelen. Met dit kenniscafé willen we gemeenten en uitvoerende organisaties ondersteunen in hun opgave om wijkteams door te ontwikkelen.

Tijdens het kenniscafé 'De toegevoegde waarde van mbo professionaliteit en samenwerking in wijkteams' gaan we met elkaar in gesprek over de verschillende ervaringen, beelden en visies die we hierover hebben. Opmaat voor dit gesprek zijn de uitkomsten van focusgesprekken in Hardinxveld Giessendam waar betrokken partijen hun ervaringen uitwisselden. Wat heeft deze samenwerking opgeleverd aan synergie, kansen en uitdagingen voor de betrokkenen? Heeft de inzet invloed op de kwaliteit van de ondersteuning?

Sprekers
Als inleiding beschrijft Anke Verkade (Vivenz) de verschillende manieren waarop gemeenten mbo en hbo professionaliteit gepositioneerd hebben binnen sociale wijkteams.
Aansluitend vertelt Hans Roskam (Stichting Welzijn Capelle) en projectleider Spoor 22 over de wijze waarop Capelle aan de IJssel de samenwerking in de wijkteams heeft georganiseerd.
Josien Hofs van het BPSW zal tot slot reflecteren op de middag vanuit het landelijk perspectief.

Praktische informatie: 

Datum  dinsdag 2 juli 2019
Tijd 15.00 uur tot 17.00 uur. (inloop vanaf 14.45 uur) 
Locatie Duurzaamheidsfabriek
Adres Leerparkpromenade 50, Dordrecht. Vergaderzaal Creativita

 Meer informatie en aanmelden

 

23 mei 2019

 

Kenniscafé 23 mei 2019  | Voorkomen huisuitzetting

De politieke en bestuurlijke aandacht voor het voorkomen van huisuitzettingen is groeiende. Zijn we op goede weg? Gaan we op weg naar nul huisuitzettingen? En op welke wijze kan kunnen woningcorporaties en deurwaarder bijdragen aan het verlagen van het aantal gedwongen huisuitzettingen door huurachterstand?

De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland organiseert samen met de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening van Inholland Rotterdam het kenniscafé Voorkomen huiszettingen. In kenniscafés delen we kennis, vragen en ervaringen en zoeken we samen naar nieuwe oplossingsrichtingen. In dit kenniscafé gaan we met elkaar in gesprek over wat werkt bij het voorkomen van huisuitzettingen. Centraal staan de bevindingen van twee afstudeeronderzoeken, welke zich richten op interventies van deurwaarders en preventiemaatregelen van woningcorporaties.

Praktische informatie:
Datum: Donderdag 23 mei 2019
Tijd: inloop vanaf 14:45 uur uur, start 15:00 uur - 17:00 uur  
Locatie: Hogeschool INholland,  Posthumalaan 90, 3072 AG Rotterdam
Aanmelden: e.j.bakker@hr.nl
Meer informatie en uitnodiging 
  

4 april 2019

Kennislab Preventie, signalering en bespreekbaar maken van ‘moeilijke onderwerpen’
bij statushouders.

Donderdag 4 april 2019 wordt het tweede kennislab, georganiseerd door studenten van de leerwerkgemeenschap Participatie van Hogeschool Rotterdam. Tijdens het kennislab bespreken we verschillende aspecten rondom statushouders. Er zullen op deze ochtend verschillende gesprekken plaatsvinden over onder andere de thema's psychische kwetsbaarheid, middelengebruik, eenzaamheid en financiële zelfredzaamheid. 
Aanwezige professionals en studenten kunnen tijdens deze tafelrondes hun eigen kennis en ervaringen rondom het thema delen.

De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid werkt mee aan dit kennislab. Onze expertise over hoe je elkaar kan inspireren en van elkaar kunt leren is ingebracht in de voorbereiding van het kennislab.

Praktische informatie:
Datum: Donderdag 4 april 2019
Tijd: inloop vanaf 09:00 uur, start 09:15 uur - 12:00 uur  
Locatie: Hogeschool Rotterdam locatie Museumpark, in de laagbouw op de 3e verdieping in de greenroom.
Aanmelden: ellen@stichtinghoedjevanpapier.nl                      


28 januari 2019
Netwerkontmoeting 'Ontmoet de kracht van Coolhaveneiland'

Tijdens de bijeenkomst 'Ontmoet de kracht van Coolhaveneiland' is meer dan duidelijk geworden dat de wijk veel kracht, energie en ambitie heeft waar we op mogen rekenen. Vijfenvijftig betrokken professionals en bewoners hebben duidelijk gemaakt dat er voor 2019 genoeg op de agenda kan staan. Deze resultaten en de mogelijke vervolgstappen worden gedeeld op 28 januari 2019. Wethouder Sven de Langen zal de bijeenkomst openen. Ook de jaaragenda wordt gepresenteerd.

Praktische informatie:
Datum: maandag 21 januari 2019
Tijd:
13.45 uur tot 17.00 uur
Locatie: Hogeschool Rotterdam, locatie Pieter de Hoochweg 129, 3024 BG Rotterdam 

 

21 januari 2019

Dag van Verbondenheid |  Van Blue Monday naar Feel Good day!
Op de donkerste dag van het jaar zetten wij de schijnwerpers op het leukste van het leven!

Woont of werkt u in Schiedam of Vlaardingen en bent u 60+? Dan mag u dit niet missen! Alle 60-plussers zijn uitgenodigd om elkaar te ontmoeten op Blue Monday. De dag die zogenaamd de meest deprimerende dag van het jaar zou zijn. Maar of dat zo is, dat bepalen we eigenlijk zelf. Wij maken er in ieder geval een feel good day van!

Vanaf 9.30 uur bent u van harte welkom voor een kop koffie of thee en inspirerende start van een zinvolle dag. Het programma bestaat uit afwisselende onderdelen en workshops, waarin u kunt ontdekken wat ontmoeten, samen, creëren, plezier, gezondheid en zinnig leven allemaal kan inhouden als u 60+ bent. Wilt u weten hoe u meer energie krijgt, meer uit het leven kunt halen of gewoon omgaan met de dingen die op uw pad komen?

We verklappen nog niet alles, maar het is wel allemaal geregeld. Kom ook en ontdek wat ont-moeten inhoudt en wat er de komende jaren nog allemaal in het verschiet ligt. Want de beste jaren moeten nog komen!

De dag wordt georganiseerd vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Zuid Holland en is een samenwerking van de gemeenten Barendrecht, Schiedam en Vlaardingen, Stichting Mooi Werk, Dock, Seniorenwelzijn en KijkopWelzijn. De dag is inclusief lunch en koffie en thee en wordt deze eerste keer gratis aangeboden door gemeente Schiedam met een bijdrage van de gemeente Vlaardingen en de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid.

Praktische informatie:

Datum: maandag 21 januari 2019
Tijd: 09.30 uur tot 16.00 uur
Locatie: Wennekerpand, Vijgensteeg 2 en omgeving

Programma:
09.30-10.00: Inloop met koffie en thee
10.00-10.30: Gezamenlijke opening
10.45-11.45: 1e workshop ronde
11.45-12.45: 2e workshop ronde
13.00-13.45: Lunch
14.00-15.00: 3e workshop ronde
15.15-16.00: Gezamenlijke afsluiting

AANMELDEN

17 januari 2019

Kenniscafé |  Zoals de ouderen zongen piepen de jongen’ | intergenerationale problematiek in de wijkIntergenationele problematiek in de wijk

Hoe kunnen we als sociaal professionals intergenerationele problemen beter signaleren? Hoe ga je met een gezin in gesprek over dit soort zaken? Wat doe je wanneer je merkt dat kinderen destructieve patronen van hun ouders erven? En op welke wijze kan beleid ondersteunend zijn in het voorkomen van deze problematiek?

De Werkplaats heeft in 2018 zich verdiept in intergenerationele problematiek en hoe hier mee om te gaan. De gemeenten Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen zijn in een werkteam met dit vraagstuk aan de slag gegaan en hebben een handleiding ontwikkeld die kan helpen in het eerste contact met gezinnen.

In het kenniscafé delen we de actuele opgedane kennis en vertellen we meer over de interventie mogelijkheden. Aan de hand van concrete verhalen wisselen we met elkaar uit wat werkt en niet werkt in het doorbreken van patronen. Docentonderzoeker Erfan Pourmohammadi neemt u mee in de bevindingen en het Wijkteam Delfshaven verzorgt de casuïstiek. Dit wijkteam heeft als voornemen om in 2019 in hun manier van werken een aantal interventies te integreren die helpend is in het doorbreken van intergenerationele problematiek.

Praktische informatie: 

Datum: Donderdag 17 januari 2019
Tijd:
15.00 tot 17.00 uur, inloop vanaf 15.45 Locatie: Hogeschool Rotterdam, locatie Museumpark,  40

AANMELDEN EN UITNODIGING

 

 

 

6 december 2018

Kenniscafé |  Verbondenheid en Veerkracht | Ont-moeten: een innovatieve aanpak van Eenzaamheid

Hoe kunnen sociaal professionals, beleidsprofessionals en bewoners zelf bijdragen aan verbondenheid en veerkracht? Hoe bereiken we juist die mensen waarvoor activerings-activiteiten worden ontworpen? Wat werkt? Weten we voldoende wat de behoeften zijn van deze groep mensen en hoe hier goed op aangesloten kan worden?

De gemeenten Schiedam en Vlaardingen en de BAR-organisatie hebben in het werkteam Platform Verbondenheid en Veerkracht het initiatief genomen om een preventieve aanpak/ werkwijze te bedenken en uit te voeren, waardoor mensen die zich eenzaam voelen, zich (weer) verbonden en veerkrachtig gaan voelen. Maar hoe bereik je de mensen die zich eenzaam voelen, wat is eigenlijk eenzaamheid en wat kan verbondenheid en veerkracht hierin betekenen?

Tijdens het kenniscafé Ont-moeten gaan we met elkaar in gesprek over wat werkt (en voor wie) als we praten over het omgaan met gevoelens van eenzaamheid en interventies die verbondenheid of veerkracht stimuleren. Bewoners, sociaal en beleidsprofessionals, studenten en docent-onderzoekers delen tijdens een tafelgesprek hun ervaringen en motivatie met als doel enkele actuele casussen verder te brengen. 

Praktische informatie:
Datum: donderdag 6 december 2018
Tijd: 15.00 uur tot 17.00 uur
Locatie: De Kansenfabriek, Meesterstraat 40, 3119 PJ Schiedam

AANMELDEN EN UITNODIGING 

 

5 november 2018 
Netwerkbijeenkomst: Ontmoet de kracht van Coolhaveneiland

Iedereen die iets betekent voor deze wijk komt actief in contact met elkaar. Zo bundelen we de krachten van Coolhaveneiland.  
De bijeenkomst wordt georganiseerd door: Wmo Radar, de gemeente Rotterdam, Wijkplatform Delfshaven Zuid en de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid.

Praktische informatie: 
Datum:
5 november 2018 van 15.00 tot 17.00 uur.
Locatie: Humanitas, Pieter de Hoochweg 110 in Rotterdam

 

1 november 2018

Kenniscafé | Onaangepast mee- en tegenwerken; Samenwerking mbo en hbo in de (wijk)praktijk

Hoe maken we gebruik van elkaars professionele krachten? Voor integrale samenwerking in het sociaal domein hebben we elkaar nodig! De samenwerking tussen verschillende disciplines draagt bij aan de kwaliteit van zorg die we samen bieden. Ook mbo en hbo opgeleide professionals kunnen elkaar in het sociaal werk goed aanvullen, maar in de praktijk blijkt dit nog een uitdaging. Hoe werken we samen over de grenzen van onze eigen professionaliteit? Wat soms wordt ervaren als tegenwerking kan immers van waarde blijken voor wijkbewoners. 
Studenten van mbo en hbo opleidingen Sociaal Werk dagen je uit om aan de hand van casuïstiek hierover met elkaar in gesprek te gaan. Marjolein Masselink, voorzitter van de Brede Raad en Toby Witte, lector Maatschappelijke Zorg bij Hogeschool Rotterdam voorzien het gesprek van de nodig prikkels.

Praktische informatie:
Datum: donderdag 1 november 2018
Tijd: 15.00 uur tot 17.00 uur (inloop vanaf 14.45 uur)
Locatie: Huis van de Wijk - Post West, Tidemanstraat 80 3022 SM Rotterdam

AANMELDEN EN UITNODIGING 


18 oktober 2018

Kenniscafé | Schuif aan bij het keukentafelgesprek van de Werkplaats! 

In het sociaal domein voeren professionals keukentafelgesprekken met bewoners om de gewenste zorg en ondersteuning te verkennen. Maar wat gebeurt er als bewoners aan tafel schuiven bij formele partijen? Het werkteam ‘Informeel-formeel’ van de Werkplaats voegde de daad bij het woord en schoof het afgelopen jaar zelf aan tafel bij dienstverleners, gemeenteafdelingen en politieke partijen. Het werkteam vertrekt vanuit een bewonersvraag, verkent oplossingen en stelt de vraag achter de vraag.

In dit kenniscafé gaat u, net als het werkteam, aan de slag met een acute bewonersvraag. We nodigen u graag uit aan onze keukentafel. Wissel van perspectief en kom met de beste oplossing!

Praktische informatie: 
Datum: donderdag 18 oktober 2018
Tijd: (inloop vanaf 14.45) 15.00 tot 17.00 uur
Locatie: Hogeschool Inholland, 10.805
Adres: Posthumalaan 90, 3072 AG Rotterdam

AANMELDEN EN UITNODIGING

 

24 september 2018
PRAKTIJKVOORBEELDEN PARADE

Laat je inspireren door succesvolle voorbeelden van andere gemeenten. #waarmaken!

Welke innovaties in het sociaal domein zijn succesvol? Wat lukt wel of niet en waarom? Wat maken we waar? Hoe maken we het waar? En bovenal: wat merken inwoners ervan?

Transformatie in het sociaal domein; wat maken we al waar?
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten organiseert in samenwerking met de Werkplaatsen Sociaal Domein en ZonMw de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein. Drie regionale dagen waarin gemeenten en hun maatschappelijke partners aan elkaar laten zien wat zij waarmaken van de transformatie in het Sociaal Domein. Laat je inspireren en onderzoek tijdens deze dagen hoe ze in andere gemeenten zaken aanpakken.
Met verrassende bewonersinitiatieven, gemeentelijke voorbeelden van integraal werken, omdenken, samenwerking tussen domeinen, ontbijtsessies met ouders en jongeren, City en Village Deals, intergenerationele problematiek,  aansluiting onderwijs-jeugdhulp op het MBO, vernieuwende beschermd wonen aanpakken, participatie die werkt en nog veel en veel meer.

Praktische informatie: 
De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid is aanwezig tijdens de parade op maandag 24 september 2018 in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Het  programma duurt van 09.30 tot 16.30 uur. 

www.praktijkvoorbeeldenparade.nl.

 

 

26 juni 2018

KENNISCAFE | Sociale rechtvaardigheid en sociaal werk

De moed vinden om jouw professionele inschatting te laten horen en je niet te laten leiden door regeldruk! 

Sociaal werkers zetten zich in zodat mensen letterlijk en figuurlijk tot hun recht komen. De professionaliteit die zij hierbij aanwenden staat echter regelmatig onder druk. Zo moeten zij zich verhouden tot de taal en regeldruk vanuit gemeentelijke bureaucratie, maar ook aansluiten bij de behoefte van de mensen met wie ze te maken hebben. Samen bezinnen we ons op de vragen hoe je de ruimte pakt voor je professionele inschatting, hoe je aandacht vraagt voor sociale rechtvaardigheid en hoe je professionele moed toont.

Josien Hofs en Fons Klaase gaan op basis van praktijkvoorbeelden in op de uitdagingen die we tegenkomen. Zij bieden handvatten om in de praktijk recht te doen aan de mensen waar het om gaat

Josien Hofs is bestuurslid van de BPSW en voormalig docentonderzoeker bij de opleiding Sociaal Werk van Hogeschool Inholland. Josien vertelt over sociale rechtvaardigheid vanuit de signaleringsfunctie van sociaal werkers.Fons Klaase heeft jarenlang als docent gewerkt in het HBO-Social Work. Daarnaast promoveerde hij op de vraag wat goed sociaal werk is in het licht van sociale rechtvaardigheid. Fons belicht het thema vanuit de dagelijkse praktijk van de sociaal werker. 

Praktische informatie: 
Kenniscafé - Sociale rechtvaardigheid en sociaal werk
Datum: 26 juni 2018
Tijd: 14.30 uur tot 16.30 uur 
Locatie: Huis van de Wijk De Kip, Kipstraat 37, 3011 RS Rotterdam

AANMELDEN EN UITNODIGING


17 mei 2018 (VERVALT)

 

KENNISCAFE | Samenwerking mbo en hbo in de wijk 

Hoe maken we gebruik van elkaars professionele krachten? Voor integrale samenwerking in het sociaal domein hebben we elkaar nodig. Welke kwaliteiten heb je nodig wanneer goed wilt aansluiten bij de de bewoners in de wijk? Waar worden bewoners blij van?

De samenwerking tussen verschillende disciplines draagt bij aan de kwaliteit van zorg die we samen bieden. Ook mbo en hbo opgeleide professionals kunnen elkaar in het sociaal werk goed aanvullen, maar in de praktijk blijkt dit nog een uitdaging. Tijdens dit kenniscafé gaan we in gesprek over de waarde van de samenwerking tussen mbo en hbo professionals. Samen zoeken we vervolgens oplossingen voor de belemmeringen die we hierin ervaren.

Studenten van mbo en hbo opleidingen Sociaal Werk dagen je uit om aan de hand van casuïstiek hierover met elkaar in gesprek te gaan. Annemiek Beukman (directeur stichting Gezond op Zuid)voorziet het gesprek van de nodig prikkels.

Praktische informatie: 
Kenniscafé - Samenwerking mbo en hbo in de wijk
Datum: donderdag 17 mei 2018
Tijd: 15.00 uur tot 17.00 uur (inloop: 14.45)
Locatie: Huis van de Wijk Post West,  Tidemanstraat 80, 3022 SM Rotterdam

LET OP: Het Kenniscafe van 17 mei vervalt en wordt na de zomervakantie opnieuw ingepland.
De bijeenkomst, waarbij studenten van mbo en hbo opleidingen Sociaal Werk deelnemers uitdagen om de waarde van en de knelpunten in de samenwerking te bespreken, wordt na de zomervakantie opnieuw ingepland. Houd deze website en ons Twitterkanaal in de gaten voor een nieuwe datum.


 

7 mei 2018 

 

KENNISCAFE | Een nieuw perspectief op de resultaatgerichte bekostiging

Waarom is de resultaatgerichte bekostiging (RGB) in het leven geroepen en waar gaat het in de toekomst naar toe?
Dit zijn vragen die studenten van de opleiding Social Work van Hogeschool Rotterdam in samenwerking met jou graag willen beantwoorden.
Tijdens het interactieve kenniscafé staat Michel de Visser (procesmanager, adviseur en toezichthouder van de resultaatgerichte bekostiging) stil bij het ontstaan van het nieuwe bekostigingsmodel en de doelstellingen en motieven van het werken met RGB. Huibert van Dis (manager Zorg Informatie Inkoopteam Regio West Brabant West) vertelt over de toekomstperspectieven van de RGB. Huibert is ervaringsdeskundige op het gebied van RGB en behandelt actuele knelpunten binnen de wijkteams.

Programma
Tijdens het kenniscafé worden er op interactieve wijze tafelgesprekken gevoerd om met elkaar oplossingsrichtingen te bedenken voor de knelpunten. Na afloop is er tijd voor een hapje, drankje en een babbeltje met elkaar.

Dit kenniscafé is georganiseerd in samenwerking met studenten Sibel Orbay, Christian van Zweden, Marlie Wisse en Jeffrey Warnaar als onderdeel van hun afstudeeronderzoek binnen de wijkteams van de BAR-gemeente. 

Kenniscafé - Een nieuw perspectief op de resultaatgerichte bekostiging
Datum:
maandag 7 mei 2018
Tijd:
14.00 uur tot 16.00 uur (inloop: 13.45)
Locatie:
Gemeentehuis - Raadzaal 
Adres:
Koningsplein 1, 2981 AG Ridderkerk
AANMELDEN EN UITNODIGING


 

20 maart 2018

KENNISCAFE | Samenwerken aan Kindveiligheid

Hoe ga je om met privacy en gegevensuitwisseling als er sprake lijkt te zijn van een onveilige situatie rond kinderen. Een vraag die voor alle betrokken partijen kan zorgen voor dilemma’s.
Tijdens dit kenniscafe deelt Josien Hofs (BPSW) als samenwerkingspartner van de Werkplaats in de werkconferentie van Feijenoordsameneen  en CJG Feijenoord haar kennis en ervaringen over privacy.  Daarnaast zal Andrea Kolijn, incidentencoördinator Jeugd van de gemeente Rotterdam,  een kijkje geven "achter de inspectierapporten" laten horen.
Vervolgens gaan professionals en andere betrokkenen samen aan de slag om in twee thematafels met elkaar ervaringen, tips en leermomenten met elkaar te delen.
De bijeenkomst is toegankelijk voor de (aankomende) professionals in het veld en voor geïnteresseerden vanuit beleid, onderwijs en onderzoek.

Praktische informatie
Datum: Dinsdag 20 maart, 09.00 – 12.00 uur
Locatie: Huis van de Wijk Irene, Oudelandstraat 75, 3073 LJ Rotterdam
Uitnodiging en aanmelden

 


 

26 oktober 2017

WERKCONFERENTIE | Doe, leer en inspireer 

Doen, leren en inspireren om zo meer te betekenen voor bewoners en wijken. De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid nodigt je, samen met andere professionals, beleidsmakers, docenten, studenten en vertegenwoordigers van bewoners uit op donderdagmiddag 26 oktober.

Deze werkconferentie heeft een interactief programma met workshops en buurtsafari’s waar jij verder mee komt, zoals:

 • Opbrengsten werkplaats en nieuwe werkteams
 • Komt een wijkteam toe aan outreachend werken?
 • Bende van ellende: in gesprek met ervaringsdeskundigen
 • Samenspel formeel en informeel is een vak apart
 •  Maatwerk voor tieners in gezinnen met schulden
  En nog veel meer...

Praktische informatie

Werkconferentie 'Doe, leer en inspireer!' donderdag 26 oktober 2017
Inloop: vanaf 12.30 uur m.m.v. De Buurtvrouw
Programma: 13.00 tot 17.00 uur. Vanaf 17.00 uur netwerkborrel.
Waar: Theater aan de Schie, Stadserf 1, 3112 DZ Schiedam

UITNODIGING en aanmelden:

5 oktober 2017 

TOWNHALL | Vrijwilligers en de tegenprestatie 

Vrijwilligers zijn belangrijk voor de samenleving. Zij zijn de smeerolie waardoor de voetbalvereniging

 

Agenda

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact